Stadgar

 Stadgar för Radiobolagets Veteranklubb

Antagna vid årsmötet 2015-03-25

Klubbens verksamhet startade 1983 på initiativ av Ericsson Radio Systems ABs dåvarande VD Åke Lundqvist, som drog upp riktlinjer för verksamheten och också gav klubben dess namn: Radiobolagets Veteranklubb
§ 1. Ändamål
Klubben är företrädesvis till för pensionärer som varit verksamma inom Svenska Radioaktiebolaget eller dess efterföljare (t.ex. ERA, ECS, RSA och ERICSSON). Klubbens ändamål är att bereda trevnad för medlemmarna genom att t.ex. arrangera möten, resor, middagar och andra samkväm.
§ 2. Medlemmar och medlemsadministration.
Pensionärer som varit verksamma inom aktuella bolag erbjuds att bli medlemmar i föreningen. För att få medlemskap skall inträdes¬ansökan lämnas till styrelsen.

Klubbens medlemsmatrikel lagras på datamedium. Den som inte accepterar detta kan inte räkna med att få vara medlem.
§ 3. Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst fem personer. Styrelsen väljs av årsmötet. Mandatperiod: 2 år. Enligt Ericssons policy för föreningar skall ordföranden eller vice ordföranden vara Ericssonanställd eller vara pensionär från Ericssonföretag.
§ 4. Sammanträden
Årsmöte skall hållas senast under maj månad.
Kallelse skall sändas ut minst tre veckor i förväg.
På dagordningen skall (minst) följande punkter finnas:
# Mötets öppnande.
# Fråga om mötet är behörigt utlyst.
# Val av protokolljusterare.
# Val av ordförande och sekreterare för mötet
# Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
# Revisionsrapport.
# Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
# Val av styrelse.
# Val av revisorer.
# Val av valberedningskommitté.
# Fastställande av medlemsavgift
# Övriga frågor
# Mötets avslutande

Vid behov kan andra klubbmöten hållas.
§ 5. Revisorer
Två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant skall väljas av årsmötet.
Mandatperiod: 1 år.
§ 6 Valberedning
Valberedningskommitté skall väljas av årsmötet. Kommittén skall ha minst två och högst fyra medlemmar. Mandatperiod: 1 år
§ 7. Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställs av årsmötet.
Räkning om medlemsavgift har förfallotiden 4 veckor. Påminnelse sänds till dem som inte betalat i tid, förfallotid också då 4 veckor. Den som inte betalar efter påminnelsens förfallodag anses ha utträtt ur föreningen.
Den som vinner medlemskap efter 1 juli är avgiftsbefriad första året.
§ 8. Ändring av stadgar
Stadgarna kan ändras av årsmöte. En förutsättning är att ändringsförslag utförligt har om-nämnts i kallelsen till årsmötet.